RSS

Документи за регистрация в бюрото по труда

За регистрация в бюрото по труда ще са ви необходими следните документи:

1. Трудова книжка;
2. Лична карта;
3. Удостоверение за настоящ адрес (ако по лична карта е друг адрес);
4. Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение;
5. Диплома или други документи удостоверяващи образователна степен;
6. Решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд;
7. Документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Преди да се регистрирате попълвате формуляри оставени в предверието.

Не се извършва регистрация когато търсещото работа лице:

1. Регистрирано в друга дирекция "Бюро по труда" към датата на подаване на заявлението-декларация за регистрация;
2. Е с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията към дирекцията "Бюро по труда" и не са изтекли 6 месеца от прекратяването;
3. Е дисциплинарно уволнено от програма или мярка по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението;
4. Има задължения към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието му в програми, мерки и обучения, финансирани със средства за активна политика на пазара на труда, включително по програми на Европейския съюз.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS